મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Call Letter

  • ECGC PO Online Exam Call Letters: Click Herelast: 06-02-2018

  • OICL AO Interview Call Letters: Click Here last: 28-02-2018

  • IDBI PGDBF (PO) 2016-17 Interview Call Letter: Click Here last: 09-02-2018

  • GPSC/201718/51 - Lecturer, Rachna Sharir, Class-2 Call Letters: Click Here

  • GPSC/201718/52 - Lecturer, Kriya Sharir, Class-2 Call Letters: Click Here

TALATI RESULT

DPSSC : Talati,Jr.Clerk,MPHW,FHW Exam 2017 Final Answer Key And Provisional Merit ListGPSSB:Talati Cum Mantri, Junior Clerk & Gram SevakExam Vadodara District Result Declared
Organization Name:GPSSB
Name Of Post:Talati Mantri & Various Posts
Results Status:Available


PROVISIONAL MERIT

TALATI CUM MANTRI : CLICK HERE

JR.CLERK : CLICK HERE

FHW : CLICK HERE

MPHW : CLICK HERE

GRAM SEVAK : CLICK HEREFINAL ANSWER KEY


TALATI CUM MANTRI : CLICK HERE

JR.CLERK : CLICK HERE

FHW : CLICK HERE

MPHW : CLICK HERE

GRAM SEVAK : CLICK HERE


GPSSB – AMRELI District  Talati Mantri, Jr. Clerk & Gram Sevak Exam Provisional Merit & Final Answer Key Declared

PROVISIONAL MERIT LIST

TALATI CUM MANTRI : CLICK HERE

JR.CLERK : CLICK HERE

FHW : CLICK HERE

MPHW : CLICK HEREGRAM SEVAK : CLICK HERE

FINAL ANSWER KEY


TALATI CUM MANTRI : CLICK HERE

JR.CLERK : CLICK HERE

FHW : CLICK HERE

MPHW : CLICK HERE

GRAM SEVAK : CLICK HERE

Gujarat Panchayat Seva Psandgi Mandal (GPSSB) Published Provisional Result ,  Merit List & Final Answer Key  For Talati cum Mantri, Junior Clerk, Gram Sevak, MPHW & FHW Written Examination, 2017.
Panchmahal District Provisional Merit List


Final Answer Key : Comming Soon

Merit List :  Comming Soon

View Result: Click here (Available )Porbandar District Provisional Merit List

Final Answer Key : Comming Soon

Merit List : Comming Soon

View Result: Click here (Available )


KUTCHH:- DISTRICT JILLA PANCHAYAT JUNIOR CLERK,TALATI,GRAM-SEVAK MPHW,FHW PERSONAL MARKS DECLARED NOW.

MORBI:- DISTRICT JILLA PANCHAYAT JUNIOR CLERK,TALATI,GRAM-SEVAK MPHW,FHW pROviSiONAL MARKS AND FiNAL ANSweR KeY DecLAReDTalati mantri  Junior clerk  Gram sevak

JAMNAGAR DISTRICT : GPSSB PUBLISHED FINAL ANSWER KEY FOR POST OF TALTI CUM MANTRI,JUNIOR CLERK,GRAM SEVAK MPHW & FHW.


DEVBHOOMI DWARKA:- DISTRICT JILLA PANCHAYAT JUNIOR CLERK,TALATI,GRAM-SEVAK MPHW,FHW pROviSiONAL MARKS AND FiNAL ANSweR KeY DecLAReDSURENDRNAGAR:- DISTRICT JILLA PANCHAYAT JUNIOR CLERK,TALATI,GRAM-SEVAK MPHW,FHW pROviSiONAL MARKS AND FiNAL ANSweR KeY DecLAReD
Talati mantri  Junior clerk  Gram sevak

MEHSANA DISTRICT: TALATI CUM MANTRI, JR.CLARK, GRAM SEVAK,MPHW & FHW EXAM PROVISIONAL MERIT DECLARED
TALATI MERIT LIST   Click Here
FHW MERIT LIST        Click Here
MPHW MERIT LIST   Click Here
GRAM SEVAK MERIT LIST     Click Here
JR.CLERK MERIT LIST      Click Here
FINAL ANSWER KER       Click Here
VIEW RESULT                  Click Here

CHOTA UDEPUR DISTRICT: TALATI CUM MANTRI, JR.CLARK, GRAM SEVAK,MPHW & FHW EXAM PROVISIONAL MERIT DECLAREDTALATI MERIT LIST         Click Here
FHW MERIT LIST        Click Here
MPHW MERIT LIST   Click Here
GRAM SEVAK MERIT LIST     Click Here
JR.CLERK MERIT LIST     Click Here
FINAL ANSWER KER       Click Here
VIEW RESULT           Click Here

DANG DISTRICT: TALATI CUM MANTRI, JR.CLARK, GRAM SEVAK,MPHW & FHW EXAM PROVISIONAL MERIT DECLAREDTALATI MERIT LIST   Click Here
FHW MERIT LIST        Click Here
MPHW MERIT LIST    Click Here
GRAM SEVAK MERIT LIST     Click Here
JR.CLERK MERIT LIST      Click Here
FINAL ANSWER KER       Click Here
VIEW RESULT                     Click Here


VALSAD DISTRICT: TALATI CUM MANTRI, JR.CLARK, GRAM SEVAK,MPHW & FHW EXAM PROVISIONAL MERIT DECLARED


MERIT LIST                 Click Here
FINAL ANSER KEY  Click Here
VIEW RESULT        Click Here

TAPI DISTRICT: TALATI CUM MANTRI, JR.CLARK, GRAM SEVAK,MPHW & FHW EXAM PROVISIONAL MERIT DECLARED


PROVISIONAL MERIT 

TALATI CUM MANTRI : CLICK HERE

JR.CLERK : CLICK HERE

FHW : CLICK HERE

MPHW : CLICK HERE

GRAM SEVAK : CLICK HERE