મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Call Letter

  • ECGC PO Online Exam Call Letters: Click Herelast: 06-02-2018

  • OICL AO Interview Call Letters: Click Here last: 28-02-2018

  • IDBI PGDBF (PO) 2016-17 Interview Call Letter: Click Here last: 09-02-2018

  • GPSC/201718/51 - Lecturer, Rachna Sharir, Class-2 Call Letters: Click Here

  • GPSC/201718/52 - Lecturer, Kriya Sharir, Class-2 Call Letters: Click Here

More than 3000 job opportunities in Jio, please do This Step

More than 3000 job opportunities in Jio, please do This Step
New Delhi: One year of service to Reliance Geo has been completed. The company has made new records in the last one year, not just India but throughout the world. The number of its customers crossed 13 million …
Process to complete in three steps
1. You have to first create a Candidate profile. Then you can apply for any job. This profile needs to be made by going to Geo’s website at careers.jio.com.
Here you will find jobs in different sections.

As of 7th September, the Geographic jobs section on the website will see 3251 Sales and Distribution postings. Apart from that, customer service, supply chain, finance …
See the qualification call
Geo team will see your resume and will call you if your qualification matches. If your qualification is currently matched with any job, they will save your qualification in the data base. If any job is done then you can be contacted.After your interview and test is done in the third phase, you can estimate that you will fail or pass See the qualification callGeo team will see your resume and will call you if your qualification matches. If your qualification is not a match with any job now … you will save your qualification in the data base. If any job is done then you can be contacted.Your interview and test is done in the third phase
Sponsored Ads 
Name And No. Of Post
Job Sales & Distribution :- 3251Customer Service :- 278Engineering & Technology: – 67Alliance & Business Development: – 17Supply Chain :- 17Human Resource & Training :- 12Geo Finance and Accounting :- 11Infrastructure: – 9Marketing :- 6Operations :- 5 I & Systems :- 3Product Management :- 3Corporate Affairs :- 2Corporate Services :- 2 (Admin)
This Besides, there are many other jobs

Previous
Next Post »