મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Call Letter

  • ECGC PO Online Exam Call Letters: Click Herelast: 06-02-2018

  • OICL AO Interview Call Letters: Click Here last: 28-02-2018

  • IDBI PGDBF (PO) 2016-17 Interview Call Letter: Click Here last: 09-02-2018

  • GPSC/201718/51 - Lecturer, Rachna Sharir, Class-2 Call Letters: Click Here

  • GPSC/201718/52 - Lecturer, Kriya Sharir, Class-2 Call Letters: Click Here

High Court of Gujarat has published an Advertisement for below mentioned Posts 2017.

High Court of Gujarat  has published an Advertisement for below mentioned Posts 2017. Other details like age limit, educational qualificati...
Read More

Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) will recruit about 996 Posts of Direct JAOs (Junior Accounts Officer) from open market/external candidates through ONLINE COMPETITIVE EXAMINATIONS-2017.

Bharat Sanchar Nigam Ltd. ( BSNL ) will recruit about 996 Posts of Direct JAOs ( Junior Accounts Officer ) from open market/external candid...
Read More