મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Search This Blog

Apply Online

 • Bank of Baroda, Zonal Office, Baroda Recruitment for 13 Sub Staff (Armed Guard) Posts 2017
  Details | Apply Online last: 30-11-2017

 • Bank of Baroda Recruitment for 427 Specialist Officer Posts 2017
  Details | Apply Online last: 05-12-2017

 • UPSC Combined Defence Services Examination (I) 2018 Details | Apply Online last: 04-12-2017

 • RNSB Recruitment for Branch Manager Details | Apply Online last: 16-11-2017

 • SSC Junior Engineer Examination 2017 Details | Apply Online last: 17-11-2017

 • GSEB Teachers Aptitude Test (TAT) for Secondary Details | Apply Online last: 29-11-2017 (Extended)

 • SAC Recruitment for Junior Research Fellow, Research Associate, Technical Asst & Others Posts
  Details | Apply Online last: 30-11-2017

 • IBPS Recruitment for Specialist Officer (CRP SPL-VII) Posts 2017 Details | Apply Online last: 27-11-2017

 • GSECL Vidyut Sahayak (JE) & Instrument Mechanic Posts Details | Apply Online last: 26-11-2017
  (Starts from 21-11-2017)

 • GSERB Recruitment for Secondary / Higher Secondary Principal Posts 2017
  Details | Apply Online last: 04-12-2017 (Extended)

 • GSSSB Recruitment for 63 Office superintendent, Head Constable & Inspector Posts
  Details | Apply Online last: 18-11-2017

 • GSEB Teachers Aptitude Test (TAT) for Higher Secondary Details | Apply Online last: 29-12-2017
  (Starts from 05-12-2017) (Extended)

Call Letter

 • RBI Assistants Preliminary Exam 2017 Call Letters: Click Here last : 28-11-2017

 • SSC (WR) CHSL (10+2) 2016 Typing/Data Entry Skill Test & Docs Veri. : Click Here 28-11-2017 TO 18-12-2017

 • SSC (WR) Scientific Assistant in Indian Meteorological Dept. : Click Here 22-11-2017 TO 25-11-2017

 • SSC (WR) Advt. No. WR-01/2017 Online Exam: Click Here last: 18-11-2017

 • High Court of Gujarat Bailiff / Process Server Elimination Test Call Letter 2017: Click Here last: 19-11-2017

 • IBPS CWE PO/MT VII Online Main Examination Call Letter: Click Here last: 26-11-2017

 • UPSC Indian Forest Service (Main) Examination, 2017 e-Admit Card: Click Here last: 13-12-2017

 • OICL Administrative Officer (AO) Phase-I 2017 Main Exam : Click Here last: 18-11-2017

 • IBPS CWE Clerks VII Pre-Examination Training Call Letter 2017: Click Here last: 25-11-2017

Thursday, 11 August 2016

गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बॉर्ड ने धोरण 9 और 11 के नए अभ्यासक्रम के सम्बंधित परिपत्र किया गया हे।

गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बॉर्ड ने धोरण 9 और 11 के नए अभ्यासक्रम के सम्बंधित परिपत्र किया गया हे।

इस परिपत्र अनुसार धोरण 9 और 11 का नए अभ्यासक्रम अनुसार प्रश्न पत्र परिपत्र प्रकाशित किया गया हे।इस प्रश्नपत्र परिरूप के मार्क्स में सुधारना सम्बंधित परिपत्र किया गया हे।ज्यादा जानकारी के लिए निचे दिया गया परिपत्र पढ़े।

Share:

Thursday, 4 August 2016

MISSION GOVERNMENT JOB:- GENERAL KNOWLEDGE IMP 25 QUESTIONS

MISSION GOVERNMENT JOB:- GENERAL KNOWLEDGE IMP 25 QUESTIONS


Here you can get one important pdf Daily Quiz file About General knowledge. you can get 30 questions about General knowledge. This File is created by Tet Htat Guru.
more files visit www.tethtatguru.com
Share:

HIGHER SECONDARY NE BADLE SECONDARY VIBHAG MA PAHELA JILLA PASANDGI APATA JAGYAO KHALI RAHEVANI SHAKYTA.

HIGHER SECONDARY NE BADLE SECONDARY VIBHAG MA PAHELA JILLA PASANDGI APATA JAGYAO KHALI RAHEVANI SHAKYTA.


Share:

Gujarat State Land Development Corporation Limited (GSLDC) has published Provisional Answer key

Gujarat State Land Development Corporation Limited (GSLDC) has published Provisional Answer key for the post of  Steno Grade - I, Senior Clerk , Junior Clerk cum Computer Operator,  Assistant Director , Field Assistant , Field Supervisor Posts.

Exam was held on 23-07-2016, 24-07-2016 & 31-07-2016.

Answer key : Click Here (Published Soon)

Question Papers : Click Here (Exclusive)

Note : Candidates can send their objections to Corporation on their email id : md-gsld@gswan.gov.in before 13-08-2016

Share:

Gujarat HC quashes 10% quota for economically backward classes

Gujarat HC quashes 10% quota for economically backward classes:  The Gujarat high court on Thursday quashed the state government's notification granting 10% reservation for the economically backward classes (EBCs) in educational institutions.

With an eye on 2017 assembly elections, the Anandiben Patel government had issued a notification on May 1, 2016 granting 10% quota for EBCs in higher education and government jobs.

The state government's decision to grant quota to EBCs was challenged before the Gujarat high court in June. The court had issued a notice in response to a petition filed by a Rajkot-based writer and social worker, Jayantibhai Manani. The petitioner had urged the high court to strike down the May 1 ordinance named, "The Gujarat Unreserved Economically Weaker Sections (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Ordinance" as well as the May 5 Government Resolution (GR) by which 10% reservation was provided to EBCs over and above the existing 49% reservation on the basis of caste and community backwardness.

The petitioner had cited the Supreme Court order in the Indra Sawhney case which had challenged reservations granted to OBCs on the recommendations of the Mandal commission in the early 1990s.

Read Full Article : Click Here

(Source : Times of India)
Share:

UPSC Updates on 04-08-2016:

UPSC Updates on 04-08-2016:

Share:

Wednesday, 3 August 2016

6 MONTH CURRENT AFFAIRS E-BOOK BY KIRIT VAGHELA. MUST DOWNLOAD

 6 MONTH CURRENT AFFAIRS E-BOOK BY KIRIT VAGHELA. MUST DOWNLOAD.


--> CLICK HERE TO DOWNLOAD THIS E-BOOK. 

 SIZE 1.95 MB TOTAL 52 PAGES  
Share:

DOWNLOAD FOREST EXAM USEFUL PDF FILE PART-7.

DOWNLOAD FOREST EXAM USEFUL PDF FILE PART-7.
USEFUL FOR GUJARAT FOREST VAN RAXAK BHARTI EXAMS PREPARATION.

 --> CLICK HERE TO DOWNLOAD PART-7. 
Share:

POLICE CONTSABLE MODLE PAPER NO:-15 USEFUL FOR ALL COMPETITIVE EXAMS IN GUJARAT.

POLICE CONTSABLE MODLE PAPER NO:-15 USEFUL FOR ALL COMPETITIVE EXAMS IN GUJARAT.

-->.CLICK HERE TO DOWNLOAD MODEL PAPER NO:-16 
Share:

Gujarat State Education Recruitment Board (GSERB) has Cancelled District Allocation List and the new list will be available soon

Gujarat State Education Recruitment Board (GSERB) has Cancelled District Allocation List and the new list will be available soon . Check below for more details.

District Allotment Details : Click Here (Available soon)
Affidavit for Shikshan Sahayak / Old Teachers : Click Here

For More Details : Click Here


Share:

Gujarat Police has published Probable Exam Dates for the post of 17532 SRP Constable / Lokrakshak /Jail Sipahi Class - III Recruitment. Check below for more details.

Gujarat Police has published Probable Exam Dates for the post of 17532 SRP Constable / Lokrakshak  /Jail Sipahi Class - III Recruitment. Check below for more details.

Probable Exam Dates : 16-10-2016 or 23-10-2016

For more details : Click Here

Share:

Gujarat State Eligibility Test (GSET) September 2016 Notification

The Eleventh Gujarat State Eligibility Test (Gujarat SET) will be held at six centres viz
Vadodara, Ahmedabad, Rajkot, Surat, Patan and Bhavnagar in 23 subjects on Sunday, 25th
September 2016. Candidates must read the detailed Notification & procedure to fill the online
application form on its official website, The details are as follows:

Exam Name : Gujarat State Eligibility Test (GSET) September 2016

Educational Qualification :

 • Only those candidates are eligible to appear in the GSET who have completed / are studying in the final year or semester of a UGC specified Master' s degree.
 • Candidates who have secured at least 55% marks (General) (without rounding off) in Master’s Degree OR equivalent examination from universities/institutions recognised by UGC in Humanities (including languages) and Social Science, Computer Science & Applications, Sciences are eligible for this Test. The Other Backward Classes (OBC) belonging to non-creamy layer / Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribe (ST)/ Physically Handicapped (PH)/ Visually Handicapped (VH) category candidates who have secured at least 50% marks (without rounding off) in Master’s degree or equivalent examination are eligible for this Test.
 • For More details : Click Here

Age Limit : There is no upper age limit.

Application Fees : The candidate should download and fill the Bank Challan Form in triplicate
(Bank Copy, GSET Copy & Candidate's Copy) and after 24 hours of generation of challan,
submit it in any branch of Corporation Bank, within the State of Gujarat or outside State of
Gujarat, along with the necessary Examination fee of Rs. 8001- (General & OBC) and Rs. 7001-
(STISCIPHNH) candidates, and the Bank fee of Rs.251-. Please note that Fee submitted
through any other mode like Money Order, Cheque, Pay Order, IPO etc. will be summarily
rejected. "Online Registration for GSET Examination" is mandatory, immediately after the
payment of fee in the bank.

Examination Structure and Scheme : 
The Test will consist of three papers. All the three papers will consist of only objective type questions and will be held in two separate sessions as under:

  SessionPaperMarksNumber of QuestionDuration
  FirstI10060 out of which 50 question to be attempted09.30 A.M. to 10.45 A.M.
  FirstII10050 questions all are compulsory11.00 A.M. to 12.15 P.M.
  SecondIII15075 questions all are compulsory02.00 P.M. to 4.30 P.M
 • Paper-I shall be of general nature, intended to assess the teaching/research aptitude of the candidate. It will primarily be designed to test reasoning ability, comprehension, divergent thinking and general awareness of the candidate. Sixty (60) multiple choice questions of 2 marks each will be given, out of which the candidate would be required to answer any 50. In the event of the candidate attempting more than 50 questions, the first 50 questions attempted by the candidate would be evaluated.
 • Paper-II shall consist of 50 objective type compulsory questions based on the subject selected by the candidate. Each question will carry 2 marks.
 • Paper-III will consist of 75 objective type compulsory questions from the subject selected by the candidate. Each question will carry 2 marks.
 • All questions of Paper-II and Paper-III will be compulsory, covering entire syllabus (including all electives, without options).

How to Apply: Eligible candidates should fill up the online application form and submit it online only. CANDIDATES SHOULD NOTE THAT THE PRINT OUT OF ONLINE APPLICATION FORM, FEE CHALLAN OR ANY OTHER DOCUMENTS SHOULD NOT BE SENT TO GUJARAT SET OFFICE, VADODARA. In case a Candidate qualifies for the GSET Examination, It is mandatory for him I her to bring print out of Application Form, Fee Challan and Examination Hall Ticket along with Photo (Xerox) Copies of Eligibility and Category related
documents, Mark sheets, Certificates etc. at the time of document verification at GSET Office,
Vadodara. Hence it is advised to a candidate to preserve all the above mentioned documents.

Advertisement : Click Here

Apply Online : Click Here

Important Dates :

 • Notification Announcement : 04 - 08 - 2016
 • Starting Date of Online Application : 08-08-2016
 • Last Date to Apply Online : 03-09-2016
 • Last day of fee collection : 31 - 08- 2016
 • Exam Date : 25-09-2016

Share:

High Court of Gujarat has published Admit Card / Call Letters for the post of Computer Operator (IT Cell).

High Court of Gujarat has published Admit Card / Call Letters for the post of Computer Operator (IT Cell). Check below for more details.

Advt. No. : HCG/201617/42

Post : Computer Operator (IT Cell)

Test : 07-08-2016

Call Letters : Click Here

Instructions : Click Here

Selected Candidates List : Click Here


Share:

State Bank of India (SBI) has published Advertisement for below mentioned Posts 2016.

State Bank of India (SBI) has published Advertisement for below mentioned Posts 2016. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts :Sr. No.


Post & Post Code
Age as on
31.03.2016


Educational Qualification as on 01.06.2016


Relevant experience as on 01.06.2016

Min

Max
1.
SrVice President (Marcomm, Media & Research)
21
40
Years
Graduate in any discipline. Candidates with MBA in Marketing from recognized University/ Institute shall be preferred.
Minimum 10 years of experience, with career experience either in FMCG, BFSI, Telecom or any other large service sector.
2.
Asst. Vice President
(Marcom)
21
32
Years
Graduate in any discipline. Candidates with MBA in Marketing from recognized University/ Institute shall be preferred.
Minimum 7 years of experience, with
career experiences either in BFSI / Telecom or any other large service sector.
3.
Asst. Vice President (Corporate
Communications/PR)
21
32
Years
Graduate in any discipline. Candidates with MBA in Marketing from recognized University/ Institute shall be preferred.
7 years of relevant experience, at a large Indian or MNC corporate, Proficiency in content writing and management.
4.
Sr. Manager (Digital Marketing)
21
32
Years
Graduate in any discipline plus MBA
in Marketing from recognized University/ Institute.
Minimum 5 years of experience in a service industry with comprehensive experience in developing, implementing, tracking and optimizing digital marketing.
5.
Sr. Manager (Marketing)
21
32
Years
Graduate in any discipline. Candidates with MBA in Marketing from recognized University/ Institute shall be preferred.
Minimum 3 years work experience
in marketing/related sphere from any industry.
Total No. of Posts : 05 Posts

Selection Process : Selection will be based on Short listing and Personal Interview.

 • Interview: Adequate number of candidates as decided by the Bank will be shortlisted based on their qualification, experience and overall suitability for Interview. The qualifying marks in Interview will be as decided by the Bank.
 • Merit List: For selection will be prepared in descending order on the basis of scores obtained in interview only. In case more than one candidate score the cut off marks [common mark at cut off point], candidates would be chosen based on their availability for joining and salary negotiations.

How to Apply : Interested Candidates may Apply Online Through official Website and Send along with enclosures at SBI, CRPD, Corporate Centre, Mumbai before 24-08-2016

Advertisement : Click Here

Apply Online : Click Here

Important Dates :

 • Starting Date of Online Application : 02-08-2016
 • Last Date to Apply Online & Payment of Fees : 16-08-2016
 • Last date for receipt of the print out of Online application along with enclosures at SBI, CRPD, Corporate Centre, Mumbai: 24.08.2016
 • Closure for editing application details : 16-08-2016
 • Last date for printing your application : 31-08-2016
 • Online Fee Payment : 02-08-2016 to 16-08-2016Share: