મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Call Letter

  • ECGC PO Online Exam Call Letters: Click Herelast: 06-02-2018

  • OICL AO Interview Call Letters: Click Here last: 28-02-2018

  • IDBI PGDBF (PO) 2016-17 Interview Call Letter: Click Here last: 09-02-2018

  • GPSC/201718/51 - Lecturer, Rachna Sharir, Class-2 Call Letters: Click Here

  • GPSC/201718/52 - Lecturer, Kriya Sharir, Class-2 Call Letters: Click Here

GSCSCL has published notice regarding extension for the post of Deputy Manager Online Application. Check below for more details.

GSCSCL has published notice regarding extension for the post of Deputy Manager Online Application. Check below for more details. Last Date ...
Read More

United Bank of India has released the Online Exam Call Letters for it's Probationary Officers Recruitment 2016

United Bank of India has released the Online Exam Call Letters for it's Probationary Officers Recruitment 2016.  As you know, the ban...
Read More

DET Supervisor Instructor Computer,Electrical & Automobile Group Final Answer key Declared :

DET Supervisor Instructor Computer,Electrical & Automobile Group Final Answer key Declared  : Final Answer key : Supervisor Instructor ...
Read More

DET Supervisor Instructor Civil (Construction & Infrastructure) Group Final Answer key Declared

DET Supervisor Instructor Civil (Construction & Infrastructure) Group Final Answer key Declared  : Final Answer key : Supervisor Instru...
Read More

Forest Department Forest Guard Important Notification regarding Online Application

Forest Department Forest Guard Important Notification regarding Online Application  : Notification :  Click Here For more details :  Click ...
Read More

Gujarat State Higher Education Board (GSERB) has published merit list & Cutoff marks for Grant in Aid Secondary Shikshan Sahayak recruitment.

Gujarat State Higher Education Board (GSERB) has published merit list & Cutoff marks for Grant in Aid Secondary Shikshan Sahayak recrui...
Read More