મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Search This Blog

Apply Online

 • Bank of Baroda, Zonal Office, Baroda Recruitment for 13 Sub Staff (Armed Guard) Posts 2017
  Details | Apply Online last: 30-11-2017

 • Bank of Baroda Recruitment for 427 Specialist Officer Posts 2017
  Details | Apply Online last: 05-12-2017

 • UPSC Combined Defence Services Examination (I) 2018 Details | Apply Online last: 04-12-2017

 • RNSB Recruitment for Branch Manager Details | Apply Online last: 16-11-2017

 • SSC Junior Engineer Examination 2017 Details | Apply Online last: 17-11-2017

 • GSEB Teachers Aptitude Test (TAT) for Secondary Details | Apply Online last: 29-11-2017 (Extended)

 • SAC Recruitment for Junior Research Fellow, Research Associate, Technical Asst & Others Posts
  Details | Apply Online last: 30-11-2017

 • IBPS Recruitment for Specialist Officer (CRP SPL-VII) Posts 2017 Details | Apply Online last: 27-11-2017

 • GSECL Vidyut Sahayak (JE) & Instrument Mechanic Posts Details | Apply Online last: 26-11-2017
  (Starts from 21-11-2017)

 • GSERB Recruitment for Secondary / Higher Secondary Principal Posts 2017
  Details | Apply Online last: 04-12-2017 (Extended)

 • GSSSB Recruitment for 63 Office superintendent, Head Constable & Inspector Posts
  Details | Apply Online last: 18-11-2017

 • GSEB Teachers Aptitude Test (TAT) for Higher Secondary Details | Apply Online last: 29-12-2017
  (Starts from 05-12-2017) (Extended)

Call Letter

 • RBI Assistants Preliminary Exam 2017 Call Letters: Click Here last : 28-11-2017

 • SSC (WR) CHSL (10+2) 2016 Typing/Data Entry Skill Test & Docs Veri. : Click Here 28-11-2017 TO 18-12-2017

 • SSC (WR) Scientific Assistant in Indian Meteorological Dept. : Click Here 22-11-2017 TO 25-11-2017

 • SSC (WR) Advt. No. WR-01/2017 Online Exam: Click Here last: 18-11-2017

 • High Court of Gujarat Bailiff / Process Server Elimination Test Call Letter 2017: Click Here last: 19-11-2017

 • IBPS CWE PO/MT VII Online Main Examination Call Letter: Click Here last: 26-11-2017

 • UPSC Indian Forest Service (Main) Examination, 2017 e-Admit Card: Click Here last: 13-12-2017

 • OICL Administrative Officer (AO) Phase-I 2017 Main Exam : Click Here last: 18-11-2017

 • IBPS CWE Clerks VII Pre-Examination Training Call Letter 2017: Click Here last: 25-11-2017

Saturday, 30 July 2016

GSSSB has published Additional List of 60 Candidates called for Document Verification 2016. Check below for more details.

GSSSB has published Additional List of 60 Candidates called for Document Verification 2016. Check below for more details.

Advt. No. : 60/2015-16

Additional List : Click Here

Date : 01-08-2016 to 02-08-2016

Venue : Karmyogi Bhavan, Block No. 2, First Floor, B/H Nirman Bhavan, Sector : 10/A, Gandhinagar - 382010

Final Result : Click Here

Exam was held on 28-02-2016

Final Answer key : Click Here

Share:

GSERB Shikshan Sahayak Recruitment Important Notification 2016 :

GSERB Shikshan Sahayak Recruitment Important Notification 2016 :

Notification : Click Here


 • Secondary District Selection List (Round-1) (Revised)  : Click Here
 • Grant in Aid (Secondary) - Shikshan sahayak District Wise Intake : Click Here
 • Grant in Aid (Secondary) Selection List Gujarati Medium :Click Here
 • Grant in Aid (Secondary) Selection List English Medium :Click Here


Share:

Wednesday, 27 July 2016

Dhoran 9 no navo Badlayelo Masvar Abhyaskram, Blueprint, Gun bhar,Parirup ane Namuna nu Question Paper.

Dhoran 9 no navo Badlayelo Masvar Abhyaskram, Blueprint, Gun bhar,Parirup ane Namuna nu Question Paper.

-- CLICK HERE TO DOWNLOAD. 
Share:

Dhoran 11 no navo Badlayelo Masvar abhyaskram, Blueprint, Gun bhar, Parirup ane Namuna nu Question Paper

Dhoran 11 no navo Badlayelo Masvar abhyaskram, Blueprint, Gun bhar, Parirup ane Namuna nu Question Paper.

-->  CLICK HERE TO DOWNLOAD. 
Share:

DOWNLOAD PDF FILE ENGLISH GRAMMAR

Here you can get one important pdf Daily Quiz file about ENGLISH GRAMMAR you can get 30 questions about English Grammar. This File is created by Tet Htat Guru.
more files visit www.tethtatguru.com


Share:

Aaavnari Competitive Exam mate July 2016 month nu Currunt Affairs ni pdf file Download karo.

Aaavnari Competitive Exam mate July 2016 month nu Currunt Affairs ni pdf file Download karo.
This Currunt Affairs is also imp for upcoming exams Like Binsachivalay clerk,Police exam and Gpsc......
THIS FILE IS CREATED BY TET HTAT GURU

Click Here To Download July 2016 Currunt Affairs
Share:

GSCSCL has published notice regarding extension for the post of Deputy Manager Online Application. Check below for more details.

GSCSCL has published notice regarding extension for the post of Deputy Manager Online Application. Check below for more details.

Last Date extended up to 30-07-2016 and Last Date of Fee Payment is 02-08-2016

Notification : Click Here

For More Details : Click HereShare:

United Bank of India has released the Online Exam Call Letters for it's Probationary Officers Recruitment 2016

United Bank of India has released the Online Exam Call Letters for it's Probationary Officers Recruitment 2016. 

As you know, the bank has invited online applications for one year Post Graduate Diploma in Banking & Finance course in tie-up with NIIT-Institute of FinanceBanking & Insurance Training Limited from 28th June 2016 to 12th July 2016. The online test will be held on 7th August 2016. Check below for more details.

Call Letters : Click Here

Click here to download Information Handout for Online Examination 
Click here to download Scribe Declaration Form 

Share:

DET Supervisor Instructor Computer,Electrical & Automobile Group Final Answer key Declared :

DET Supervisor Instructor Computer,Electrical & Automobile Group Final Answer key Declared  :

Final Answer key :
Supervisor Instructor Computer : Click Here
Supervisor Instructor Electrical  : Click Here
Supervisor Instructor Automobile : Click Here

Old Question Papers : Click HereShare:

Tuesday, 26 July 2016

GSSSB Revenue Talati Latest Information regarding District Selection 26-07-2016.

GSSSB Revenue Talati Latest Information regarding District Selection 26-07-2016.


Gujarat Subordinate Services Selection Board (GSSSB) has published a website(http://www.gsssbrte602016.in) to know latest Information regarding Revenue Talati District Selection 2016 :District Selection Information : Click Here


Share:

GSEB HSC (General) Purak Examination 2016 Result Declared :

Share:

DET Supervisor Instructor Civil (Construction & Infrastructure) Group Final Answer key Declared

DET Supervisor Instructor Civil (Construction & Infrastructure) Group Final Answer key Declared  :

Final Answer key :
Supervisor Instructor Civil (Construction & Infrastructure) : Click Here

Old Question Papers : Click HereShare:

Forest Department Forest Guard Important Notification regarding Online Application

Forest Department Forest Guard Important Notification regarding Online Application  :

Notification : Click Here

For more details : Click Here

Share:

Gujarat State Higher Education Board (GSERB) has published merit list & Cutoff marks for Grant in Aid Secondary Shikshan Sahayak recruitment.

Gujarat State Higher Education Board (GSERB) has published merit list & Cutoff marks for Grant in Aid Secondary Shikshan Sahayak recruitment. Check below for more details.

Share: