મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Call Letter

  • ECGC PO Online Exam Call Letters: Click Herelast: 06-02-2018

  • OICL AO Interview Call Letters: Click Here last: 28-02-2018

  • IDBI PGDBF (PO) 2016-17 Interview Call Letter: Click Here last: 09-02-2018

  • GPSC/201718/51 - Lecturer, Rachna Sharir, Class-2 Call Letters: Click Here

  • GPSC/201718/52 - Lecturer, Kriya Sharir, Class-2 Call Letters: Click Here

BHAVNAGAR:-*अनूसूचित जातीना विद्यार्थी ओ विनामुल्ये लैपटोप तथा टेबलेट देवानो निर्णय* News Report

BHAVNAGAR:-*अनूसूचित जातीना विद्यार्थी ओ विनामुल्ये लैपटोप तथा टेबलेट देवानो निर्णय* News Report
Read More

DGVCL is paying Refund of fees to candidates who applied for the post of Vidyut Sahayak (Junior Engineer) in reference to advertisement dated 04-07-2015 and exam held on 27-12-2015 due to scrap of said selection procedure.

Dakshin Gujarat Vij Company (DGVCL) is paying Refund of fees to candidates who applied for the post of Vidyut Sahayak (Junior Engineer) in ...
Read More

GTU List of selected candidates for the contractual post of Research Associate(Graduate School of Smart Cities Development)

List of selected candidates for the contractual post of Research Associate(Graduate School of Smart Cities Development) : Selection Candida...
Read More

GAIL (India) Limited, a Maharatna PSU is looking for qualified and experienced Medical professional tobe engaged on contract basis as General Duty Medical Officer for its Occupational Health Centre at Vaghodia [District - Vadodara, Gujarat] for the Post as per details given below.

GAIL (India) Limited, a Maharatna PSU is looking for qualified and experienced Medical professional to be engaged on contract basis as Gene...
Read More

Gujarat Forestry Research Foundation (GFRF) has published a Advertisement for below mentioned Posts 2016

Gujarat Forestry Research Foundation (GFRF) has published a Advertisement for below mentioned Posts 2016. Other details like age limit, edu...
Read More