મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Call Letter

  • ECGC PO Online Exam Call Letters: Click Herelast: 06-02-2018

  • OICL AO Interview Call Letters: Click Here last: 28-02-2018

  • IDBI PGDBF (PO) 2016-17 Interview Call Letter: Click Here last: 09-02-2018

  • GPSC/201718/51 - Lecturer, Rachna Sharir, Class-2 Call Letters: Click Here

  • GPSC/201718/52 - Lecturer, Kriya Sharir, Class-2 Call Letters: Click Here

Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) has released Scores of Candidates who are Shortlisted for IBPS Specialist Officers V Online Exam 2016

Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) has released Scores of Candidates who are Shortlisted for IBPS Specialist Officers V Online Exam 2016. The organization has conducted online recruitment exams for I.T  Officers (Scale I), Agricultural Field Officers (Scale I), Rajbhasha Adhikari (Scale I), Law Officers (Scale I), HR/Personnel Officers (Scale I) andMarketing Officers (Scale I) during the month of February 2015 and released the results of the same on 26th February 2016.

 IBPS SO V Scores :  Click Here

Previous
Next Post »