મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Search This Blog

Apply Online

 • GPSC Accounts Officer & Commercial Tax Officer Main Written Exam Application form
  Details | Apply Online last : 05-06-2017 (Main Written Exam Dates: 02-07-2017, 08-07-2017 & 09-07-2017)

 • GUVNL Recruitment for Dy Chief Account Officer & HR Executive Details | Apply Online last : 07-06-2017

 • SSC Combined Graduate Level Examination 2017 Details | Apply Online last : 16-06-2017

 • Anand Agricultural University (AAU) Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 13-06-2017

 • VMC Recruitment for Food Analyst and Data entry operator cum Accountant Posts
  Details | Apply Online last Food Analyst : 20-05-2017, DEO cum Accountant: 28-05-2017

 • SPIPA Entrance Test for IBPS, RBI, SBI ,LIC ,SSC ,RRB and Other Competitive Exams 2017
  Details | Apply Online last : 30-05-2017

 • GPSC Recruitment for Lecturer, Dy. Director & Research Officer Posts
  Details | Apply Online last : 31-05-2017

 • High Court Of Gujarat Recruitment for 129 Civil Judges
  Details | Apply Online last : 22-06-2017 (Starts from 23-05-2017)

 • Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 25-05-2017

 • Rajkot Municipal Corporation (RMC) Recruitment for 75 Junior Clerk
  Details | Apply Online last : 30-05-2017

 • Join Indian Army : Lashkari Bharti Melo - Vallabh Vidhyanagar (Anand)
  Details | Apply Online last : 20-06-2017

 • Staff Selection Commission (SSC) Western Region Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 07-06-2017

 • PGVCL Recruitment for Vidyut Sahayak (Jr Engineer - Civil)
  Details | Apply Online last : 25-05-2017

 • Reserve Bank of India (RBI) Grade B Officers
  Details | Apply Online last : 23-05-2017

 • Gujarat State Eligibility Test (Gujarat SET) August 2017
  Details | Apply Online last : 08-06-2017

Call Letter

 • UPSC Civil Services (Preliminary) e-Admit Card : Click Here Exam : 18-06-2017

 • GPSC GAS & GCS Class 1-2 (Advt. No.: 121/2016-17): Click Here Exam : 04-06-2017

 • Industries Officer (Technical) & Manager (Raw Materials) (Advt. No.: 127/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017 (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Clinical Physiologist (Advt. No.: 123/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Industries Officer (Advt. No.: 126/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Scientific Officer (Chemistry) (Advt. No.: 125/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Inspector of Registration (Advt. No.: 128/2016-17): Click Here Exam : 25-06-2017
  (Call letter will be available from 09-06-2017)

 • Geologist (Advt. No.: 15/2017-18): Click Here Exam : 25-06-2017
  (Call letter will be available from 09-06-2017)

 • Baroda Manipal School of Banking PO Online Test Call Letters : Click Here last: 27-05-2017

 • GEMI Senior Clerk : Click Here Exam : 11-06-2017 (Call letter starts from 25-05-2017)

 • GEMI Clerk cum Typist : Click Here Exam : 18-06-2017 (Call letter starts from 03-06-2017)

 • GPSC Accounts Officer, Class-1 / Assistant Commissioner of Commercial Tax, Class-1 (Advt. No: 107/2016-17) : Click Here last : 28-05-2017

Wednesday, 30 March 2016

Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) has released Scores of Candidates who are Shortlisted for IBPS Specialist Officers V Online Exam 2016

Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) has released Scores of Candidates who are Shortlisted for IBPS Specialist Officers V Online Exam 2016. The organization has conducted online recruitment exams for I.T  Officers (Scale I), Agricultural Field Officers (Scale I), Rajbhasha Adhikari (Scale I), Law Officers (Scale I), HR/Personnel Officers (Scale I) andMarketing Officers (Scale I) during the month of February 2015 and released the results of the same on 26th February 2016.

 IBPS SO V Scores :  Click Here

Share:

GPSC Updates on 30-03-2016

GPSC Updates on 30-03-2016:
Bullet  List of Candidates for Interview for the Post of Assistant Public Prosecutor, Class-2, Advertisement No. 119/2013-14
Bullet  Syllabus for the Post of Agriculture Officer, Class-2, Advertisement No. 49/2014-15
Bullet   Interview Programme Lecturer, Mechanical Engineering, Class-II in Govt. Polytechnic-Advt.No.80/2013-14 
Bullet  Interview Programme Lecturer, Electrical Engineering, Class-II in Govt. Polytechnic-Advt.No.75/2013-14 
Bullet  Detailed Interview Programme for the Post of Lecturer Mechanical Engineering, at Government Polytechnic, Class-2, Advt. No.80/2013-14 on Date-11.04.2016 & 20.05.2016
Bullet  Result of Personal Interview for the Post of Director, Gujarat Educational Service, (Administrative Branch), Class-1, Advt. No. 115/2013-14
Bullet  Corrigendum List of Candidates for Interview for the Post of Assistant Professor Electrical Engineering in Government Engineering College, Class-2, Advt. No. 44/2013-14 
Bullet  Result of Personal Interview for, Professor, Metallurgy Engineering in Govt. Engineering College, GES, (Collegiate Branch), Class-I, Advt. No. 15/2015-16 
Bullet  Result of the Interview for the post of Assistant Professor, Applied Mechanics, Class-2, Advt. No. 37/2013-14 
Bullet  Interview Programme of, Tutor, General Pathology, GSS, Class-2, Advt. No. 33/2014-15 
Bullet  List of Eligible Candidates for Personal Interview for, Municipal Health Officer, Class-2, Advt. No.15-2014-15 
Bullet  List of Eligible Candidates for Application Scrutiny of , Social Welfare Officer, Class-2, Advt. No. 21/2014-15 
Bullet  Corrigendum List of Eligible candidates for Personal Interview for, Lecturer, Electrical Engineering, in Govt. Polytechnic, Class-2, Advt No. 75/2013-14 
Bullet  Corrigendum-List of Eligible candidates for Personal Interview for, Lecturer, Mechanical Engineering, in Govt. Polytechnic, Class-2, Advt No. 80/2013-14 
Bullet  Interview Programme for the Post of Lecturer, ( Senior Scale ), Guj. Nursing Service, Class-1, Advt No. 40/2015-16 
Bullet  List of Candidates Called for Interview for the Post of Assistant Engineer ( Mechanical ), Special Recruitment, Class-2, Advt No. 02/2014-15 
Bullet  Result of Interview for the Post of Assistant Professor Mechanical Engineering in Government Engineering College, Class-2, Advt No. 48/2013-14 
Bullet  Corrigendum List of Eligible Candidates for Personal Interview of, Assistant Professor, Instrumentation & Control Engineering, at Govt. Engineering College, Class-II, Advt No. 47/2013-14 
Bullet  List of Eligible and not Eligible Candidates for Personal Interview of, Lecturer (Senior Scale), GNS, Class-I, Advt No. 40/2015-16 
Bullet  For More GPSC Updates : Click Here
Share:

Monday, 28 March 2016

ITI Supervisor Instructor - Civil & Construction (Paper-1) (27-03-2016) Question Paper :

ITI Supervisor Instructor - Civil & Construction (Paper-1) (27-03-2016) Question Paper :

Question Paper : Click Here

Exam was held on 27-03-2016
Share:

ITI Supervisor Instructor - Electrical (Paper-1) (27-03-2016) Question Paper :

ITI Supervisor Instructor - Electrical (Paper-1) (27-03-2016) Question Paper :

Question Paper : Click Here

Exam was held on 27-03-2016
Share:

Friday, 25 March 2016

Central Board of Secondary Education published admit card for Joint Entrance Examination (JEE Main), 2016.

Central Board of Secondary Education published admit card for Joint Entrance Examination (JEE Main), 2016.  This exam will be held on April, 2016 Conducted in various Districts in India by CBSE Board.

Admit Card : Click Here

Syllabus : Click Here

Share:

ITI Supervisor Instructor Important Notification & Provisional Answer key for Various Group

ITI Supervisor Instructor Important Notification & Provisional Answer key for Various Group : Directorate of Employment & Training has published a Notification regarding OMR Sheets and also Declared Provisional Answer keys for Various Group. You may check below details

Important Notification Click Here

Question Papers : Click Here

Provisional Answer key : 
Supervisor Instructor (Information Technology) : Click Here
Supervisor Instructor (Fabrication) : Click Here
Supervisor Instructor (Service -Teaching Skill and English) : Click Here
Supervisor Instructor (Service -Employability Skill) : Click Here


In case of any objections/suggestions in provisional Answer Key uploaded on website, send it in respective subject's (Exam's) excel sheet format to : detsirec2016@gmail.com before 30/03/2016.
Objections/suggestions received after above date will not be entertained in any case
Share:

Monday, 21 March 2016

DOWNLOAD WHATSAPP NEW VERSION MUST DOWNLOAD FROM HERE.

DOWNLOAD WHATSAPP NEW VERSION MUST DOWNLOAD FROM HERE.


Whats App Nu Navu Version With All Languages Support And More Feature .
🙇🏻 Version is 2.12.540
ALL LANGUAGE SUPPORT.

🙇🏻📖 Check your Version
As Follow Steps.
☄Menu
☄Setting
☄Help
☄ about
Share:

कर्मचारीओ ना बचत खाता मा पगार थतो होय तो तेने पगार नु खातु बनावता थता फायदा.

कर्मचारीओ ना बचत खाता मा पगार थतो होय तो तेने पगार नु खातु बनावता थता फायदा.


Share:

सीधी भरतीमा कोम्प्युटर अन्गेनु बजिक नोलेज नक्की करवा बाबत लेटेस्ट परिपत्र 18-03-2016.

सीधी भरतीमा कोम्प्युटर अन्गेनु बजिक नोलेज नक्की करवा बाबत लेटेस्ट परिपत्र 18-03-2016.


Share:

Vadodara Municipal Corporation (VMC) has published a Advertisement for below mentioned Posts 2016

Vadodara Municipal Corporation (VMC) has published a Advertisement for below mentioned Posts 2016. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.


How to Apply: Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to given below address.


Venue : Sardar Vallabhbhai Patel Planetarium, Sayaji Baug, Vadodara.

Advertisement : Click Here

Walk-in-Interview : 21-03-2016
Time : 10.00 am to 12.00 pm.


Share:

ITI Supervisor Instructor - Mechanical & Computer Paper-1 (20-03-2016) Question Papers :

ITI Supervisor Instructor - Mechanical & Computer Paper-1 (20-03-2016) Question Papers :

Question Papers : Click Here

This exam was held on 20-03-2016Share: