મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Search This Blog

Apply Online

 • Bank of Baroda, Zonal Office, Baroda Recruitment for 13 Sub Staff (Armed Guard) Posts 2017
  Details | Apply Online last: 30-11-2017

 • Bank of Baroda Recruitment for 427 Specialist Officer Posts 2017
  Details | Apply Online last: 05-12-2017

 • UPSC Combined Defence Services Examination (I) 2018 Details | Apply Online last: 04-12-2017

 • RNSB Recruitment for Branch Manager Details | Apply Online last: 16-11-2017

 • SSC Junior Engineer Examination 2017 Details | Apply Online last: 17-11-2017

 • GSEB Teachers Aptitude Test (TAT) for Secondary Details | Apply Online last: 29-11-2017 (Extended)

 • SAC Recruitment for Junior Research Fellow, Research Associate, Technical Asst & Others Posts
  Details | Apply Online last: 30-11-2017

 • IBPS Recruitment for Specialist Officer (CRP SPL-VII) Posts 2017 Details | Apply Online last: 27-11-2017

 • GSECL Vidyut Sahayak (JE) & Instrument Mechanic Posts Details | Apply Online last: 26-11-2017
  (Starts from 21-11-2017)

 • GSERB Recruitment for Secondary / Higher Secondary Principal Posts 2017
  Details | Apply Online last: 04-12-2017 (Extended)

 • GSSSB Recruitment for 63 Office superintendent, Head Constable & Inspector Posts
  Details | Apply Online last: 18-11-2017

 • GSEB Teachers Aptitude Test (TAT) for Higher Secondary Details | Apply Online last: 29-12-2017
  (Starts from 05-12-2017) (Extended)

Call Letter

 • RBI Assistants Preliminary Exam 2017 Call Letters: Click Here last : 28-11-2017

 • SSC (WR) CHSL (10+2) 2016 Typing/Data Entry Skill Test & Docs Veri. : Click Here 28-11-2017 TO 18-12-2017

 • SSC (WR) Scientific Assistant in Indian Meteorological Dept. : Click Here 22-11-2017 TO 25-11-2017

 • SSC (WR) Advt. No. WR-01/2017 Online Exam: Click Here last: 18-11-2017

 • High Court of Gujarat Bailiff / Process Server Elimination Test Call Letter 2017: Click Here last: 19-11-2017

 • IBPS CWE PO/MT VII Online Main Examination Call Letter: Click Here last: 26-11-2017

 • UPSC Indian Forest Service (Main) Examination, 2017 e-Admit Card: Click Here last: 13-12-2017

 • OICL Administrative Officer (AO) Phase-I 2017 Main Exam : Click Here last: 18-11-2017

 • IBPS CWE Clerks VII Pre-Examination Training Call Letter 2017: Click Here last: 25-11-2017

Wednesday, 30 March 2016

Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) has released Scores of Candidates who are Shortlisted for IBPS Specialist Officers V Online Exam 2016

Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) has released Scores of Candidates who are Shortlisted for IBPS Specialist Officers V Online Exam 2016. The organization has conducted online recruitment exams for I.T  Officers (Scale I), Agricultural Field Officers (Scale I), Rajbhasha Adhikari (Scale I), Law Officers (Scale I), HR/Personnel Officers (Scale I) andMarketing Officers (Scale I) during the month of February 2015 and released the results of the same on 26th February 2016.

 IBPS SO V Scores :  Click Here

Share:

GPSC Updates on 30-03-2016

GPSC Updates on 30-03-2016:
Bullet  List of Candidates for Interview for the Post of Assistant Public Prosecutor, Class-2, Advertisement No. 119/2013-14
Bullet  Syllabus for the Post of Agriculture Officer, Class-2, Advertisement No. 49/2014-15
Bullet   Interview Programme Lecturer, Mechanical Engineering, Class-II in Govt. Polytechnic-Advt.No.80/2013-14 
Bullet  Interview Programme Lecturer, Electrical Engineering, Class-II in Govt. Polytechnic-Advt.No.75/2013-14 
Bullet  Detailed Interview Programme for the Post of Lecturer Mechanical Engineering, at Government Polytechnic, Class-2, Advt. No.80/2013-14 on Date-11.04.2016 & 20.05.2016
Bullet  Result of Personal Interview for the Post of Director, Gujarat Educational Service, (Administrative Branch), Class-1, Advt. No. 115/2013-14
Bullet  Corrigendum List of Candidates for Interview for the Post of Assistant Professor Electrical Engineering in Government Engineering College, Class-2, Advt. No. 44/2013-14 
Bullet  Result of Personal Interview for, Professor, Metallurgy Engineering in Govt. Engineering College, GES, (Collegiate Branch), Class-I, Advt. No. 15/2015-16 
Bullet  Result of the Interview for the post of Assistant Professor, Applied Mechanics, Class-2, Advt. No. 37/2013-14 
Bullet  Interview Programme of, Tutor, General Pathology, GSS, Class-2, Advt. No. 33/2014-15 
Bullet  List of Eligible Candidates for Personal Interview for, Municipal Health Officer, Class-2, Advt. No.15-2014-15 
Bullet  List of Eligible Candidates for Application Scrutiny of , Social Welfare Officer, Class-2, Advt. No. 21/2014-15 
Bullet  Corrigendum List of Eligible candidates for Personal Interview for, Lecturer, Electrical Engineering, in Govt. Polytechnic, Class-2, Advt No. 75/2013-14 
Bullet  Corrigendum-List of Eligible candidates for Personal Interview for, Lecturer, Mechanical Engineering, in Govt. Polytechnic, Class-2, Advt No. 80/2013-14 
Bullet  Interview Programme for the Post of Lecturer, ( Senior Scale ), Guj. Nursing Service, Class-1, Advt No. 40/2015-16 
Bullet  List of Candidates Called for Interview for the Post of Assistant Engineer ( Mechanical ), Special Recruitment, Class-2, Advt No. 02/2014-15 
Bullet  Result of Interview for the Post of Assistant Professor Mechanical Engineering in Government Engineering College, Class-2, Advt No. 48/2013-14 
Bullet  Corrigendum List of Eligible Candidates for Personal Interview of, Assistant Professor, Instrumentation & Control Engineering, at Govt. Engineering College, Class-II, Advt No. 47/2013-14 
Bullet  List of Eligible and not Eligible Candidates for Personal Interview of, Lecturer (Senior Scale), GNS, Class-I, Advt No. 40/2015-16 
Bullet  For More GPSC Updates : Click Here
Share:

Monday, 28 March 2016

ITI Supervisor Instructor - Civil & Construction (Paper-1) (27-03-2016) Question Paper :

ITI Supervisor Instructor - Civil & Construction (Paper-1) (27-03-2016) Question Paper :

Question Paper : Click Here

Exam was held on 27-03-2016
Share:

ITI Supervisor Instructor - Electrical (Paper-1) (27-03-2016) Question Paper :

ITI Supervisor Instructor - Electrical (Paper-1) (27-03-2016) Question Paper :

Question Paper : Click Here

Exam was held on 27-03-2016
Share:

Friday, 25 March 2016

Central Board of Secondary Education published admit card for Joint Entrance Examination (JEE Main), 2016.

Central Board of Secondary Education published admit card for Joint Entrance Examination (JEE Main), 2016.  This exam will be held on April, 2016 Conducted in various Districts in India by CBSE Board.

Admit Card : Click Here

Syllabus : Click Here

Share:

ITI Supervisor Instructor Important Notification & Provisional Answer key for Various Group

ITI Supervisor Instructor Important Notification & Provisional Answer key for Various Group : Directorate of Employment & Training has published a Notification regarding OMR Sheets and also Declared Provisional Answer keys for Various Group. You may check below details

Important Notification Click Here

Question Papers : Click Here

Provisional Answer key : 
Supervisor Instructor (Information Technology) : Click Here
Supervisor Instructor (Fabrication) : Click Here
Supervisor Instructor (Service -Teaching Skill and English) : Click Here
Supervisor Instructor (Service -Employability Skill) : Click Here


In case of any objections/suggestions in provisional Answer Key uploaded on website, send it in respective subject's (Exam's) excel sheet format to : detsirec2016@gmail.com before 30/03/2016.
Objections/suggestions received after above date will not be entertained in any case
Share:

Monday, 21 March 2016

DOWNLOAD WHATSAPP NEW VERSION MUST DOWNLOAD FROM HERE.

DOWNLOAD WHATSAPP NEW VERSION MUST DOWNLOAD FROM HERE.


Whats App Nu Navu Version With All Languages Support And More Feature .
🙇🏻 Version is 2.12.540
ALL LANGUAGE SUPPORT.

🙇🏻📖 Check your Version
As Follow Steps.
☄Menu
☄Setting
☄Help
☄ about
Share:

कर्मचारीओ ना बचत खाता मा पगार थतो होय तो तेने पगार नु खातु बनावता थता फायदा.

कर्मचारीओ ना बचत खाता मा पगार थतो होय तो तेने पगार नु खातु बनावता थता फायदा.


Share:

सीधी भरतीमा कोम्प्युटर अन्गेनु बजिक नोलेज नक्की करवा बाबत लेटेस्ट परिपत्र 18-03-2016.

सीधी भरतीमा कोम्प्युटर अन्गेनु बजिक नोलेज नक्की करवा बाबत लेटेस्ट परिपत्र 18-03-2016.


Share:

Vadodara Municipal Corporation (VMC) has published a Advertisement for below mentioned Posts 2016

Vadodara Municipal Corporation (VMC) has published a Advertisement for below mentioned Posts 2016. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.


How to Apply: Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to given below address.


Venue : Sardar Vallabhbhai Patel Planetarium, Sayaji Baug, Vadodara.

Advertisement : Click Here

Walk-in-Interview : 21-03-2016
Time : 10.00 am to 12.00 pm.


Share:

ITI Supervisor Instructor - Mechanical & Computer Paper-1 (20-03-2016) Question Papers :

ITI Supervisor Instructor - Mechanical & Computer Paper-1 (20-03-2016) Question Papers :

Question Papers : Click Here

This exam was held on 20-03-2016Share: