મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Call Letter

  • ECGC PO Online Exam Call Letters: Click Herelast: 06-02-2018

  • OICL AO Interview Call Letters: Click Here last: 28-02-2018

  • IDBI PGDBF (PO) 2016-17 Interview Call Letter: Click Here last: 09-02-2018

  • GPSC/201718/51 - Lecturer, Rachna Sharir, Class-2 Call Letters: Click Here

  • GPSC/201718/52 - Lecturer, Kriya Sharir, Class-2 Call Letters: Click Here

कर्मचारीओ ना बचत खाता मा पगार थतो होय तो तेने पगार नु खातु बनावता थता फायदा.

कर्मचारीओ ना बचत खाता मा पगार थतो होय तो तेने पगार नु खातु बनावता थता फायदा.
Read More

सीधी भरतीमा कोम्प्युटर अन्गेनु बजिक नोलेज नक्की करवा बाबत लेटेस्ट परिपत्र 18-03-2016.

सीधी भरतीमा कोम्प्युटर अन्गेनु बजिक नोलेज नक्की करवा बाबत लेटेस्ट परिपत्र 18-03-2016.
Read More

Vadodara Municipal Corporation (VMC) has published a Advertisement for below mentioned Posts 2016

Vadodara Municipal Corporation (VMC) has published a Advertisement for below mentioned Posts 2016. Other details like age limit, educationa...
Read More

ITI Supervisor Instructor - Mechanical & Computer Paper-1 (20-03-2016) Question Papers :

ITI Supervisor Instructor - Mechanical & Computer Paper-1 (20-03-2016) Question Papers : Question Papers :  Click Here This exam was he...
Read More