મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Call Letter

  • ECGC PO Online Exam Call Letters: Click Herelast: 06-02-2018

  • OICL AO Interview Call Letters: Click Here last: 28-02-2018

  • IDBI PGDBF (PO) 2016-17 Interview Call Letter: Click Here last: 09-02-2018

  • GPSC/201718/51 - Lecturer, Rachna Sharir, Class-2 Call Letters: Click Here

  • GPSC/201718/52 - Lecturer, Kriya Sharir, Class-2 Call Letters: Click Here

UGVCL published seat number & caste wise 2nd Allotment merit list for the post of Electrical Assistant (Vidyut Sahayak) examination, 2015.

Uttar Gujarat Vij Company Ltd (UGVCL) published  seat number & caste wise 2nd Allotment merit list for the post of Electrical Assistant...
Read More

SSC (Std. 10th) Question Papers with Model Answer sheets of March 2015 for Gujarati & English Medium :

SSC (Std. 10th) Question Papers with Model Answer sheets of March 2015 for Gujarati & English Medium : All Subjects covered. Gujarati M...
Read More

Kendriya Vidyalaya Rajkot has published a Advertisement for below mentioned Posts 2016

Kendriya Vidyalaya Rajkot has published a Advertisement for below mentioned Posts 2016. Other details like age limit, educational qualifica...
Read More