મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Search This Blog

Apply Online

 • Bank of Baroda, Zonal Office, Baroda Recruitment for 13 Sub Staff (Armed Guard) Posts 2017
  Details | Apply Online last: 30-11-2017

 • Bank of Baroda Recruitment for 427 Specialist Officer Posts 2017
  Details | Apply Online last: 05-12-2017

 • UPSC Combined Defence Services Examination (I) 2018 Details | Apply Online last: 04-12-2017

 • RNSB Recruitment for Branch Manager Details | Apply Online last: 16-11-2017

 • SSC Junior Engineer Examination 2017 Details | Apply Online last: 17-11-2017

 • GSEB Teachers Aptitude Test (TAT) for Secondary Details | Apply Online last: 29-11-2017 (Extended)

 • SAC Recruitment for Junior Research Fellow, Research Associate, Technical Asst & Others Posts
  Details | Apply Online last: 30-11-2017

 • IBPS Recruitment for Specialist Officer (CRP SPL-VII) Posts 2017 Details | Apply Online last: 27-11-2017

 • GSECL Vidyut Sahayak (JE) & Instrument Mechanic Posts Details | Apply Online last: 26-11-2017
  (Starts from 21-11-2017)

 • GSERB Recruitment for Secondary / Higher Secondary Principal Posts 2017
  Details | Apply Online last: 04-12-2017 (Extended)

 • GSSSB Recruitment for 63 Office superintendent, Head Constable & Inspector Posts
  Details | Apply Online last: 18-11-2017

 • GSEB Teachers Aptitude Test (TAT) for Higher Secondary Details | Apply Online last: 29-12-2017
  (Starts from 05-12-2017) (Extended)

Call Letter

 • RBI Assistants Preliminary Exam 2017 Call Letters: Click Here last : 28-11-2017

 • SSC (WR) CHSL (10+2) 2016 Typing/Data Entry Skill Test & Docs Veri. : Click Here 28-11-2017 TO 18-12-2017

 • SSC (WR) Scientific Assistant in Indian Meteorological Dept. : Click Here 22-11-2017 TO 25-11-2017

 • SSC (WR) Advt. No. WR-01/2017 Online Exam: Click Here last: 18-11-2017

 • High Court of Gujarat Bailiff / Process Server Elimination Test Call Letter 2017: Click Here last: 19-11-2017

 • IBPS CWE PO/MT VII Online Main Examination Call Letter: Click Here last: 26-11-2017

 • UPSC Indian Forest Service (Main) Examination, 2017 e-Admit Card: Click Here last: 13-12-2017

 • OICL Administrative Officer (AO) Phase-I 2017 Main Exam : Click Here last: 18-11-2017

 • IBPS CWE Clerks VII Pre-Examination Training Call Letter 2017: Click Here last: 25-11-2017

Sunday, 28 February 2016

Paper solution / answer keys for Revenue Tatati written exam, 2016

Paper solution / answer keys for Revenue Tatati written exam, 2016 You can view it online or download in pdf format. This exam was held on 28 February, 2016.

Share:

CRPF has published a Advertisement for below mentioned Posts 2016.

Central Reserve Police Force (CRPF) has published a Advertisement for below mentioned Posts 2016. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts :

 • Sub Inspector
  • Radio Operator: 01 Post
   • Graduate in Mathematics / Physics / Computer Science from a recognized university. 
  • Crypto: 04 Posts
   • Graduate in Mathematics / Physics from a recognized university. 
 • Assist. Sub. Inspector
  • Technical: 121 Posts
   • 10th Passed recognized board with Radio Engineering or Electronics or Computer OR B.S.C. with Physics / Chemistry / Mathematics. 
  • Draftsmen: 04 Posts
   • Matric Passed with English / General Science / Mathematics Subject or Diploma in Draftsmen (Civil / Mechanical Engineer) from recognized a polytechnic institute. 

Age limit: SI - Not more than 30 year & ASI - 18 to 25 year (as on 02/04/2016)

Physical Standard:
 • Height: 170 Cms (Male), 157 Cms (Female)
 • Chest (Only Male): 80 Cms (Unexpended) Minimum Expansion Not Applicable 5 Cms (Expended).
Selection Process : Candidates will be selected based on interview.
How to Apply : Interested Candidates may Apply Online Through official Website https://www.crpfindia.com.

Advertisement : Click Here

Apply Online : Click Here (Starts from 02-03-2016)

Important Dates :
Starting Date of Online Application : 02-03-2016
Last Date to Apply Online : 02-04-2016

Share:

GSSSB Revenue Talati Exam Question Paper / Solution (28-02-2016)

GSSSB Revenue Talati Exam Question Paper / Solution (28-02-2016)  :

Question Paper : Click Here

Exam was held on 28-02-2016

Share:

Tuesday, 23 February 2016

JOBS UPDATE

 • Bhashakiya Laghumati High school, Ahmedabad Recruitment : Click Here
 • Bardoli Nagarpalika Recruitment : Click Here
 • Charutar Vidhya Mandal Recruitment : Click Here
 • GCRI Recruitment for Teaching and Non Teaching Posts : Click Here
 • NHM - Bhuj Recruitment for Various Posts : Click Here
 • Kendriya Vidhyalay - Jetpur Recruitment : Click Here
 • Kendriya Vidyalaya - Vadodara Recruitment : Click Here
 • Kendriya Vidyalaya - Wadsar Recruitment : Click Here 
Share:

UCO Bank has published a Advertisement for below mentioned Posts 2016

UCO Bank has published a Advertisement for below mentioned Posts 2016. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts :

 • Law Officer: 21 Posts
  • Degree in Law with minimum 55% marks
   • Age: Between 28 years to 35 years
 • Engineer: 04 Posts
  • Civil Engineer: 03 Posts
   • Degree in Civil Engineer
  • Electrical Engineer: 01 Post
   • Degree in Electrical Engineer
    • Age: Between 21 years to 30 years

Selection Process: Selection will be based on exam / interview.

Application Fee: Candidates should pay Rs. 600/- (Rs. 100/- for SC / ST / PWD candidates) by online through the bill desk payment gateway.

How to Apply: Interested candidates can apply online through the website www.ucobank.com.

Advertisement : Click Here

Apply Online : Click Here

Important Dates :
Starting Date of Online Application :23-02-2016
Last Date to Apply Online : 15-03-2016

Tentative date of online examination: 06-05-2016
Downloading of call letters for the test: After 22-04-2016


Share:

CRPF South Zone has published a Advertisement for below mentioned Posts 2016

 Central Reserve Police Force (CRPF), South Zone has published a Advertisement for below mentioned Posts 2016. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts :Constable (Technical & Tradesmen)

Centre wise Posts:
 • Andhra Pradesh: 127 Posts
 • Telangana: 89 Posts
 • Karnataka: 122 Posts
 • Kerala: 71 Posts
 • Tamil Nadu: 157 Posts
 • Pondicherry: 02 Posts
 • Maharashtra: 190 Posts
 • Gujarat: 127 Posts
 • Goa: 03 Posts
Educational Qualification
 • CT/DVR
  • Matriculation / Xth class pass or equivalent from a recognized Board, or university recognized by the Central or State Govt. 
  • Technical Qualification: Should possess “Transport Vehicle” driving license and pass the driving test at the time of recruitment.
 • CT/FTR
  • Matriculate or 10 class pass in 10+2 examination system from a recognized board or equivalent.
  • Technical Qualification: Possessing 02 years Industrial Training Institutes (ITI) certificate in Mechanic Motor Vehicle recognized by National or State Council for Vocational training or any other recognized institution and one year practical experience in the field of concerned trade OR National or State apprenticeship certificate in Mechanic Motor Vehicle Trade of three year duration from a recognized institution and one year practical experience in the field of concerned trade.
 • All Tradesmen:
  • Matriculation / Xth class pass or equivalent from a recognized Board, or university recognized by the Central or State Govt.
  • Technical Qualification: Must be proficient and worked in respective trades.
Age limit
 • CT/DVR: Between 21 to 27 years. 
 • all other posts (CT/Tech & Trades except): Between 18 to 23 years.

Pay Scale: Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2000/-

Physical Standard:
 • Height: 170 Cms (Male), 157 Cms (Female)
 • Chest (Only Male): 80 Cms (Unexpended) Minimum Expansion Not Applicable 5 Cms (Expended) 
 • PET CT/DVR & FTR: 05 Kms race to be completed within 24 minutes
 • All Other posts: 1.6 Kms race to be completed within 10 minutes by male candidates and 12 minutes by female candidates

Selection Process: All candidates applying for the recruitment and prima-facie eligible will be asked to appear in Physical Standards Test and Physical Efficiency Test.

Application Fee: Application Fee of Rs. 50/- to be paid either online or by challan in any branch of SBI.

How to Apply: Interested Candidates should apply for the post through on line for which visit CRPF Website https://www.crpfindia.com.

Advertisement : Click Here

Apply Online : Click Here

Important Date:


 • Last date to apply online : 10-03-2016
 • Written Examination: 15-05-2016 (Sunday)
Share:

UGVCL published seat number & caste wise 2nd Allotment merit list for the post of Electrical Assistant (Vidyut Sahayak) examination, 2015.

Uttar Gujarat Vij Company Ltd (UGVCL) published seat number & caste wise 2nd Allotment merit list for the post of Electrical Assistant (Vidyut Sahayak) examination, 2015. This exam was held on April, 2015. You can view official notification by above said post merit list by following link. 

Exam held on: 23-04-2015

UGVCL Merit list (2nd Allotment) : Click Here

For More Details : Click Here


Share:

SSC (Std. 10th) Question Papers with Model Answer sheets of March 2015 for Gujarati & English Medium :

SSC (Std. 10th) Question Papers with Model Answer sheets of March 2015 for Gujarati & English Medium :

All Subjects covered.

Gujarati Medium Question Paper set : Click Here (22 MB)

English Medium Question Paper set : Click Here (12 MB)

Password to open file : "marugujarat"

special thanks to marugujarat


Share:

Kendriya Vidyalaya Rajkot has published a Advertisement for below mentioned Posts 2016

Kendriya Vidyalaya Rajkot has published a Advertisement for below mentioned Posts 2016. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts :

 • PGTs (English, Hindi, Maths, Physics, Chemistry, Biology, Economics & Commerce):
  • Graduate with 50% in concerned subject and B. Ed.
 • PGT (Computer Science):
  • MCA /M. Sc / BE / B. Tech in Computer Science / IT
 • TGTs (English, Science, Maths, Social science, Hindi & Sanskrit):
  • Graduate with 50% marks in concern subject and Cleared CTET Conducted by CBSE 
 • Computer Instructor:
  • Graduate with diploma in Computer Science
 • PRTs:
  • Senior Secondary School Certificate with 50% & cleared CTET Conducted by CBSE
 • Coaches (Table Tennis, Athletics, (Track Events & field Events) Basket Ball, Football & Volley Ball):
  • SAI Coaches, NIS/B. P .Ed /M. P. Ed/Diploma or participation at National / State level with good track records.
 • Skill Development Teacher (Art, Craft, Dance & Music):
  • Diploma in Art & Craft & Music from a recognized institute 
 • Pre-Primary Teachers:
  • Montessori Trained / Nursery Trained teachers
 • Aaya for Prep:
  • Knowledge of English & Hindi
 • Doctor (One):
  • 02 Hours daily Minimum MBBS & Registered with MCI/State Medical Council
 • Nurse (One):
  • 08 Hours Diploma in Nursing
 • Counsellor:
  • B.A / B.sc (Psychology) with certificate of diploma in Counseling.
  • Desirable Qualification required 
  • Minimum of one year experience in providing career/Educational counseling to students as school OR
  • Working knowledge and experience in Placement Bureaus OR
  • Registration with rehabilitation council of India as Vocational Counselor

Note: The candidate should have cleared Teachers Eligibility Test conducted by CBSE.

Selection Process : Candidates will be selected based on interview.

How to Apply: Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to given below address.

Venue : Kendriya Vidyalaya, Kalawad Road, Rajkot - 360 005 (Gujarat) (Kindly submit applications till 05/03/2016 by 1.00 PM through Reg. A.D.)

Advertisement : Click Here


Walk-in-Interview 
 • PGTs / PGT / TGTs / Computer Science: 11-03-2016
 • PRTs / Coaches / Skill Development Teacher / Pre-Primary Teachers / Aaya / Doctor / Nurse / Counsellor: 12-03-2016
 • Interview Time: 09:30 a.m.
Share: