મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Search This Blog

Apply Online

 • Bank of Baroda, Zonal Office, Baroda Recruitment for 13 Sub Staff (Armed Guard) Posts 2017
  Details | Apply Online last: 30-11-2017

 • Bank of Baroda Recruitment for 427 Specialist Officer Posts 2017
  Details | Apply Online last: 05-12-2017

 • UPSC Combined Defence Services Examination (I) 2018 Details | Apply Online last: 04-12-2017

 • RNSB Recruitment for Branch Manager Details | Apply Online last: 16-11-2017

 • SSC Junior Engineer Examination 2017 Details | Apply Online last: 17-11-2017

 • GSEB Teachers Aptitude Test (TAT) for Secondary Details | Apply Online last: 29-11-2017 (Extended)

 • SAC Recruitment for Junior Research Fellow, Research Associate, Technical Asst & Others Posts
  Details | Apply Online last: 30-11-2017

 • IBPS Recruitment for Specialist Officer (CRP SPL-VII) Posts 2017 Details | Apply Online last: 27-11-2017

 • GSECL Vidyut Sahayak (JE) & Instrument Mechanic Posts Details | Apply Online last: 26-11-2017
  (Starts from 21-11-2017)

 • GSERB Recruitment for Secondary / Higher Secondary Principal Posts 2017
  Details | Apply Online last: 04-12-2017 (Extended)

 • GSSSB Recruitment for 63 Office superintendent, Head Constable & Inspector Posts
  Details | Apply Online last: 18-11-2017

 • GSEB Teachers Aptitude Test (TAT) for Higher Secondary Details | Apply Online last: 29-12-2017
  (Starts from 05-12-2017) (Extended)

Call Letter

 • RBI Assistants Preliminary Exam 2017 Call Letters: Click Here last : 28-11-2017

 • SSC (WR) CHSL (10+2) 2016 Typing/Data Entry Skill Test & Docs Veri. : Click Here 28-11-2017 TO 18-12-2017

 • SSC (WR) Scientific Assistant in Indian Meteorological Dept. : Click Here 22-11-2017 TO 25-11-2017

 • SSC (WR) Advt. No. WR-01/2017 Online Exam: Click Here last: 18-11-2017

 • High Court of Gujarat Bailiff / Process Server Elimination Test Call Letter 2017: Click Here last: 19-11-2017

 • IBPS CWE PO/MT VII Online Main Examination Call Letter: Click Here last: 26-11-2017

 • UPSC Indian Forest Service (Main) Examination, 2017 e-Admit Card: Click Here last: 13-12-2017

 • OICL Administrative Officer (AO) Phase-I 2017 Main Exam : Click Here last: 18-11-2017

 • IBPS CWE Clerks VII Pre-Examination Training Call Letter 2017: Click Here last: 25-11-2017

Sunday, 29 November 2015

GENERAL KNOWLEDGE

GENERAL KNOWLEDGE

Solid carbon dioxide is known as ______?
Answer: Dry ice


VAT was first introduced in which country?
Answer: France


Which instrument is used to measure blood pressure?
Answer: Sphygmomano meter


How many coastal states are in India?
Answer: 9


The country which lost the largest number of people in the 2nd world war?
Answer: Japan


How many fundamental duties are laid in the constitution of India?
Answer: 11


Which is the Biggest Museum?
Answer:  British Museum, London

Shora is the parliament of _______?
Answer: Afghanistan


Who is the first person to get Param vir chakra?
Answer: Major Somnath Sharma

Which is the largest fresh water lake in India?
Answer: Wular Lake


Share:

Bank of Baroda Recruitment 219 Posts

219 Posts - Bank of Baroda - बैंक ऑफ़ बडौदा Recruitment

219 Posts - Bank of Baroda - बैंक ऑफ़ बडौदा Recruitment
Bank of Baroda - बैंक ऑफ़ बडौदा Recruitment
Total No. of Posts : 219 Posts
Last date : 15 December 2015
1. Post Name : Sweeper Cum Peon
* No of Post : 217 Posts
* Salary : Rs.9560-18545/-
* Qualification : 10th Passed or its equivalent
* Age Limit : 26 years
2. Post Name : Peon
* No of Post : 02 Posts
* Salary : Rs.9560-18545/-
* Qualification : 10th Passed or its equivalent
* Age Limit : 26 years
How to Apply : Interested Candidates may apply Online through the website
Www.bankofbaroda.co.in from 26/11/2015 to 15/12/2015
Notificitaion :  click here 
Apply  On line  : click here 

                                       
                                                           Image result for bank of baroda
Share:

BMC published exam date & instruction for examination for the post of Junior Clerk computer typing exam, 2015.

BMC published exam date & instruction for examination for the post of Junior Clerk computer typing exam, 2015.

Notification : Click Here

Exam Date : 06-12-2015
Reporting Time: 2:00 pm
Exam Time: 4:00 pm

Venue: Shree Swaminarayan Gurukul, Computer Science College, Swaminarayan Gurukul , Sardarnagar, Bhavnagar.

Share:

UPSC NDA / NA (I) Examination 2015 Final Result out

UPSC NDA / NA (I) Examination 2015 Final Result out

Final Result : Click Here

Exam was held on 19-04-2015

Notes: Marks of the candidates will be available on the website after 15 days from the date of declaration of final results. (Final result declaration date: 28-11-2015)


Share:

UPSC Advt No 17/2015 for Various Vacancies: Union Public Service Commission (UPSC) has issued notification for Various Vacancies.

UPSC Advt No 17/2015 for Various Vacancies: Union Public Service Commission (UPSC) has issued notification for Various Vacancies.

Name of the Posts:

 • Senior  Scientific  Officers  Grade-II (Mechanical): 09 Posts
  • Degree in Mechanical Engineering from a recognized University or equivalent.
   • 35 year
 • Joint Secretary  and Legislative Counsel (Hindi  Branch): 01 Post
  • Master’s degree in Law (LLM) from a University established or incorporated by or under a Central Act; a Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government; 
  • Should have been a member of State Judicial Service for a period of thirteen years; Or Should have held a post in the Legal Department of a State Government for thirteen years; Or Should have been a Central Government Servant who has had experience in Legal Affairs for thirteen years; Or Should have been a qualified legal practitioner* who has practiced as such for thirteen years; Or Should have been a teacher of Law for thirteen years in a recognized Institution; Or Should have thirteen years’ experience of translation into Hindi of statutes, statutory rules and orders in Central Government or State Government; Or Should have thirteen years’ experience of drafting of statutes in Central / State Government; OR (B) (i) Bachelor’s Degree in Law (LLB) from a University established or incorporated by or under a Central Act; a Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government;(ii) Should have been a member of State Judicial Service for a period of fifteen years; Or Should have held a post in the Legal Department of a State Government for fifteen years; Or Should have been a Central Government Servant who has had experience in Legal Affairs for fifteen years; Or Should have been a qualified legal practitioner* who has practiced as such for fifteen years; Or Should have been a teacher of Law for fifteen years in a recognized Institution; Or Should have fifteen years’ experience of translation into Hindi of statutes, statutory rules and orders in Central Government or State Government; Or Should have fifteen years’ experience of drafting of statutes in Central Government or State Government; and (iii) Passed Secondary School Examination or any higher Examination from a recognized board or university or Institution through Hindi medium or had offered Hindi as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognized board or university or any institution or foreign University approved by the Central Government
   • 50 year
 • Professor: 01 Post
  • B.E. / B.Tech in (Civil Engineering) and ME /M Tech in Soil Mechanics/Foundation Engineering/Geo Technical Engineering /Soil Dynamics/Transportation Engineering with First Class or equivalent either in BE/B. Tech or ME / M.Tech and Ph. D or equivalent with specialization in Soil Mechanics/Foundation Engineering/Geo Technical Engineering /Soil Dynamics/Transportation Engineering. 
  • Post Ph. D publications and guiding Ph. D student is highly desirable.
   • 50 year
 • Associate  Professor: 01 Post
  • B.E. / B.Tech in C.S.E. / I.T. / I.C.T. and ME /M Tech in C.S.E./I.T. / I.C.T. with First Class or equivalent either in BE/B. Tech or ME / M.Tech and Ph.D or equivalent with specialization in Algorithms / Software Engineering / Theoretical Computer Science / Data Base.
  • Post Ph. D publications and guiding Ph. D student is highly desirable.
   • 50 year
 • Associate  Professor: 01 Post
  • B.E. / B.Tech in Mechanical Engineering and ME/M Tech in Mechanical Engineering with First Class or equivalent either in BE/B. Tech or ME /M.Tech and PH D or equivalent with specialization in Fluid Mechanics / Strength of Material / Mechanics.
  • Post Ph D publications and guiding Ph D student is highly desirable. 
   • 50 year
 • Associate  Professor: 01 Post
  • B.E. / B.Tech in Civil Engineering and ME/M Tech in Soil Mechanics / Foundation Engineering / Geo Technical Engineering /Soil Dynamics /Geoinformatics /Surveying /Remote Sensing & Photogrammeric Engineering /Geomatics with First Class or equivalent either in BE/B. Tech or ME / M.Tech and Ph D or equivalent with specialization in any area related to Soil Mechanics /Foundation Engineering/ Geo Technical Engineering /Soil Dynamics /Geoinformatics /Surveying/Remote Sensing & Photogrammeric Engineering / Geomatics. 
  • Post Ph D publications and guiding Ph D student is highly desirable.
   • 50 year
Selection Process: Selection will based on recruitment test followed by interview.

Application Fee: Candidates are required to pay a fee of Rs. 25/- (Rupees Twenty five) only either by remitting the money in any branch of the SBI by cash or by using net banking facility of the SBI or by using visa/master credit/debit card.

How to Apply: Eligible candidates may apply online through the website www.upsconline.nic.in.

Important Dates:
Closing Date for Submission of Online Application: 17-12-2015 up to 23:59 hrs
Last Date for Printing of Completely Submitted Online Application: 18-12-2015 up to 23:59 hrs

Advertisement : Click Here

Apply Online : Click HereShare:

Reserve Bank of India (RBI) has released the Admit Cards (Call Letters) for it's RBI Grade B Officers Phase 2 Online Exam 2015.

Reserve Bank of India (RBI) has released the Admit Cards (Call Letters) for it's RBI Grade B Officers Phase 2 Online Exam 2015.

Admit Card : Click Here
Share:

Saurashtra University has published a Advertisement for below mentioned Posts 2015.

Saurashtra University has published a Advertisement for below mentioned Posts 2015. Check below for more details.

Posts : Research Fellowship

Educational Qualification : Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process : Candidates will be selected based on interview.

How to Apply: The candidates who are selected for registering to the Ph.D. programme can apply for the fellowship on or before 4-12-2015 giving their complete bio-data with title of the Ph.D. thesis, brief note on the proposed Ph.D. thesis work along with relevant mark-sheets, recommendation letter of Ph.D. guide in two copies to following address.

Address to sent Applications : Head, Physics Department, Saurashtra University, Rajkot.

Advertisement : Click Here

Last Date : 04-12-2015

Share:

Army Public School, Shimla Hills has published a Advertisement for below mentioned Posts 2015


Army Public SchoolShimla Hills has published a Advertisement for below mentioned Posts 2015. Check below for more details.
Posts : Lower Divisional Clerk

Educational Qualification : Graduate Degree / 10 Years / Computer Literature / 40 WPM Typing Speed /MS Office / Computer Knowledge / Accounting Knowledge.

Age Limit : Up to 55 years

Selection Process : Candidates will be selected based on interview.

How to Apply : Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

How to Apply: Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to given below address.

Venue : Army Public School , Dagshai (Shimla Hills), Dist. Solan (HP) 173210.

Advertisement : Click Here

Walk-in-Interview : 17-12-2015


Share:

GCC Type & Steno Exam July 2015 Result / Rechecking Notification

GCC Type & Steno Exam July 2015 Result / Rechecking Notification

Result : Click Here

Rechecking Notification : Click HereShare: