મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Call Letter

  • ECGC PO Online Exam Call Letters: Click Herelast: 06-02-2018

  • OICL AO Interview Call Letters: Click Here last: 28-02-2018

  • IDBI PGDBF (PO) 2016-17 Interview Call Letter: Click Here last: 09-02-2018

  • GPSC/201718/51 - Lecturer, Rachna Sharir, Class-2 Call Letters: Click Here

  • GPSC/201718/52 - Lecturer, Kriya Sharir, Class-2 Call Letters: Click Here

BMC published exam date & instruction for examination for the post of Junior Clerk computer typing exam, 2015.

BMC published exam date & instruction for examination for the post of Junior Clerk computer typing exam, 2015. Notification :  Click He...
Read More

UPSC Advt No 17/2015 for Various Vacancies: Union Public Service Commission (UPSC) has issued notification for Various Vacancies.

UPSC Advt No 17/2015 for Various Vacancies:  Union Public Service Commission (UPSC) has issued notification for Various Vacancies. Name of ...
Read More

Reserve Bank of India (RBI) has released the Admit Cards (Call Letters) for it's RBI Grade B Officers Phase 2 Online Exam 2015.

Reserve Bank of India (RBI) has released the Admit Cards (Call Letters) for it's  RBI Grade B Officers Phase 2 Online Exam 2015 . Ad...
Read More

Saurashtra University has published a Advertisement for below mentioned Posts 2015.

Saurashtra University has published a Advertisement for below mentioned Posts 2015. Check below for more details. Posts  : Research Fellows...
Read More

Army Public School, Shimla Hills has published a Advertisement for below mentioned Posts 2015

Army  Public School ,  Shimla  Hills has published a Advertisement for below mentioned Posts 2015. Check below for more det...
Read More