મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Call Letter

  • ECGC PO Online Exam Call Letters: Click Herelast: 06-02-2018

  • OICL AO Interview Call Letters: Click Here last: 28-02-2018

  • IDBI PGDBF (PO) 2016-17 Interview Call Letter: Click Here last: 09-02-2018

  • GPSC/201718/51 - Lecturer, Rachna Sharir, Class-2 Call Letters: Click Here

  • GPSC/201718/52 - Lecturer, Kriya Sharir, Class-2 Call Letters: Click Here

उन्नति केरवणी मंडळ संचालित उन्नति विध्यालय,अकोटा रोड,बड़ोदरा ने अपनी स्कुल के लिए वहीवटी सहायक की जगा के लिए एक अधिसूचना घोषित की हे.इच्छुक उमेदवार को अधिसूचना में निचे दिए गए पते पर प्रमाणित योग्यता प्रमाणपत्रो के साथ अरजी करनी पड़ेगी. पोस्ट:वहीवटी सहायक(क्लार्क)-1 योग्यता: 12 पास और ccc पास आयु सीमा:लघुतम 18 साल वेतन: 7800/-Rs प्रति माह पांच साल तक ज्यादा जानकारी के लिए निचे दी गई अधिसूचना पढ़े. अरजी भेजने का पता: उन्नति विध्यालय, अकोटा रोड, बड़ोदरा-20

Posted via Blogaway
Read More

Vahivati Clerk ni bharti श्री बंधू समाज हाइस्कुल,साधी,तालुको पादरा,जिल्लो बड़ोदरा ने अपनी स्कुल के लिए वहीवटी सहायक की जगा के लिए एक अधिसूचना घोषित की हे.इच्छुक उमेदवार को अधिसूचना में निचे दिए गए पते पर प्रमाणित योग्यता प्रमाणपत्रो के साथ अरजी करनी पड़ेगी. पोस्ट:वहीवटी सहायक(क्लार्क)-1 योग्यता: 12 पास और ccc पास आयु सीमा:लघुतम 18 साल वेतन: 7800/-Rs प्रति माह पांच साल तक ज्यादा जानकारी के लिए निचे दी गई अधिसूचना पढ़े.

voiceofteacher Posted via Blogaway
Read More