મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Search This Blog

Apply Online

 • GPSC Accounts Officer & Commercial Tax Officer Main Written Exam Application form
  Details | Apply Online last : 05-06-2017 (Main Written Exam Dates: 02-07-2017, 08-07-2017 & 09-07-2017)

 • GUVNL Recruitment for Dy Chief Account Officer & HR Executive Details | Apply Online last : 07-06-2017

 • SSC Combined Graduate Level Examination 2017 Details | Apply Online last : 16-06-2017

 • Anand Agricultural University (AAU) Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 13-06-2017

 • VMC Recruitment for Food Analyst and Data entry operator cum Accountant Posts
  Details | Apply Online last Food Analyst : 20-05-2017, DEO cum Accountant: 28-05-2017

 • SPIPA Entrance Test for IBPS, RBI, SBI ,LIC ,SSC ,RRB and Other Competitive Exams 2017
  Details | Apply Online last : 30-05-2017

 • GPSC Recruitment for Lecturer, Dy. Director & Research Officer Posts
  Details | Apply Online last : 31-05-2017

 • High Court Of Gujarat Recruitment for 129 Civil Judges
  Details | Apply Online last : 22-06-2017 (Starts from 23-05-2017)

 • Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 25-05-2017

 • Rajkot Municipal Corporation (RMC) Recruitment for 75 Junior Clerk
  Details | Apply Online last : 30-05-2017

 • Join Indian Army : Lashkari Bharti Melo - Vallabh Vidhyanagar (Anand)
  Details | Apply Online last : 20-06-2017

 • Staff Selection Commission (SSC) Western Region Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 07-06-2017

 • PGVCL Recruitment for Vidyut Sahayak (Jr Engineer - Civil)
  Details | Apply Online last : 25-05-2017

 • Reserve Bank of India (RBI) Grade B Officers
  Details | Apply Online last : 23-05-2017

 • Gujarat State Eligibility Test (Gujarat SET) August 2017
  Details | Apply Online last : 08-06-2017

Call Letter

 • UPSC Civil Services (Preliminary) e-Admit Card : Click Here Exam : 18-06-2017

 • GPSC GAS & GCS Class 1-2 (Advt. No.: 121/2016-17): Click Here Exam : 04-06-2017

 • Industries Officer (Technical) & Manager (Raw Materials) (Advt. No.: 127/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017 (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Clinical Physiologist (Advt. No.: 123/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Industries Officer (Advt. No.: 126/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Scientific Officer (Chemistry) (Advt. No.: 125/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Inspector of Registration (Advt. No.: 128/2016-17): Click Here Exam : 25-06-2017
  (Call letter will be available from 09-06-2017)

 • Geologist (Advt. No.: 15/2017-18): Click Here Exam : 25-06-2017
  (Call letter will be available from 09-06-2017)

 • Baroda Manipal School of Banking PO Online Test Call Letters : Click Here last: 27-05-2017

 • GEMI Senior Clerk : Click Here Exam : 11-06-2017 (Call letter starts from 25-05-2017)

 • GEMI Clerk cum Typist : Click Here Exam : 18-06-2017 (Call letter starts from 03-06-2017)

 • GPSC Accounts Officer, Class-1 / Assistant Commissioner of Commercial Tax, Class-1 (Advt. No: 107/2016-17) : Click Here last : 28-05-2017

Sunday, 20 August 2017

Tet 2 Paper Solution Of Part 1

Tet 2 Paper Solution Of Part 1

Gujarat TET 2  2017 Questions Paper / Gujarat Teacher Eligibility Questions Answer Keys 2017 / GTET Questions Papers Answer Key Download
GTET Previous Year Question Papers Download 2017 Providing Gujarat TET Written Examination Previous Years Question Papers. GTET Previous Year Question Papers are Useful to Prepare the Examination Pattern and Syllabus and Useful To 2017 Upcoming Examination Questions. Here we are Providing Teacher Job Previous Year Question Papers, Sample Papers and Model Papers with Answers in Pdf Format To Download Here
Gujarat TET 1 and 2 Exam Questions and Answer Papers 2017 Download Organization Name Gujarat State Examination Board (GTET) Job Category Government Name of Examination Gujarat TET One and Two Examination Date July, 2017 So Previous Years Questions Model Bit Bank paper like paper A, B, C, D R,S by Download to Following steps will be Given below
Examinaition Name :- TET 2 GUJARAT

subject :- Language
                social Science
                MAths/Science
Paper Solution :
 click here to download 
Share:

Tet 2 Papers Launguage Part 2 Perfect Paper Sooution By Tet Htat Guru

Tet 2 Papers Launguage Part 2 Perfect Paper Sooution By Tet Htat Guru


GTET Previous Year Question Papers Download 2017 Providing Gujarat TET Written Examination Previous Years Question Papers. GTET Previous Year Question Papers are Useful to Prepare the Examination Pattern and Syllabus and Useful To 2017 Upcoming Examination Questions. Here we are Providing Teacher Job Previous Year Question Papers, Sample Papers and Model Papers with Answers in Pdf Format To Download Here

Gujarat TET 1 and 2 Exam Questions and Answer Papers 2017 Download Organization Name Gujarat State Examination Board (GTET) Job Category Government Name of Examination Gujarat TET One and Two Examination Date July, 2017 So Previous Years Questions Model Bit Bank paper like paper A, B, C, D R,S by Download to Following steps will be Given below

Examinaition Name :- TET 2 GUJARAT
subject :- Language
                social Science
                MAths/Science

 Download Questions paper 

LANGUAGE Paper Solution click here 
Share:

Tet 2 Papers Social Science Perfect Paper Solution By Tet Htat Guru

Tet 2 Papers Social Science Perfect Paper Solution By Tet Htat Guru

Gujarat TET 1 and 2 Exam Questions and Answer Papers 2017 Download Organization Name Gujarat State Examination Board (GTET) Job Category Government Name of Examination Gujarat TET One and Two Examination Date July, 2017 So Previous Years Questions Model Bit Bank paper like paper A, B, C, D R,S by Download to Following steps will be Given below

Examinaition Name :- TET 2 GUJARAT
subject :- Language
                social Science
                MAths/Science

 Download Questions paper 


Social science  Paper Solution :- 


 click here 

Share:

Wednesday, 9 August 2017

Secondary and higher secondary Bharti call letter for waiting round

Secondary and higher secondary Bharti call letter for waiting round

Call letter for secondary Click Here

Call letter for Higher secondary Click Here
Share:

Monday, 31 July 2017

Gujarat Postal Circle Gramin Dak Sevak Recruitment for 1912 Posts 2017

Gujarat Postal Circle Gramin Dak Sevak Recruitment for 1912 Posts 2017

Gujarat Postal Circle has published Advertisement for below mentioned Posts 2017. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts: Gramin Dak Sevak (GDS)

Total No. of Posts: 1912 Posts
 Other Details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below Link.
Clerk Here To Full Details

Gujarat Post Gramin Dak Sevak(GDS) Recruitment 2017: Apply Online Start Again(Last Date:05/08/2017)

 Extension(31.07.2017 to 05.08.2017) for apply online is provided for Gujarat,Punjab,Delhi candidates who has registered earlier and could not able to apply

Share:

Saturday, 29 July 2017

Shree Ratnasagarji Jain Vdhyashala (Granted Laghumati Shala) Surat Recruitment For Vidhyasahayak Post 2017,

 Shree Ratnasagarji Jain Vdhyashala (Granted Laghumati Shala) Surat Recruitment For Vidhyasahayak Post 2017,

Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given Total Post :01 Name of the Posts: Vidhyasahayak. Qualification: M.Com /B.ed Salary: Rs. Please Read Official Notification. Selection Process: interview. How to Apply: Interested and Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement. Within 10 Day of Publishing of Advt. Advt Publish Date : 29-07-2017  To View Advt:Click Here

Click Here
Share:

High Court of Gujarat Recruitment for Bailiff / Process Server Posts 2017


High Court of Gujarat Recruitment for Bailiff / Process Server Posts 2017

organization name : high court of gujarat

Subject : bharti

Posts Name: Bailiff/Process Server

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website- http://hc-ojas.guj.nic.in

Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 01-08-2017
• Last Date for Submission of Online Application: 30-08-2017

Click Here To Read Notification
Share: