મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Search This Blog

Apply Online/BRV

 • GSSSB Recruitment for 1578 Staff Nurse, Work Assistant & Various Other Posts Details | Apply Online last : 28-03-2017 (Starts from 17-03-2017)
 • GPSC Class 1 & 2 GAS & GCS Dy. S.P. / Collector, S.O. & Various Other Posts 2017
 • Details | Apply Online last : 31-03-2017

 • High Court of Gujarat Private Secretary & Gujarati Stenographer Grade - I
  Details | Apply Online last : 31-03-2017

 • GIC Re Recruitment for 33 Scale I Officers
  Details | Apply Online last : 27-03-2017

 • New India Assurance Company Ltd Recruitment for 984 Assistants Posts
  Details | Apply Online last : 29-03-2017

 • High Court of Gujarat Recruitment of District Judge
  Details | Apply Online last : 31-03-2017

Monday, 24 April 2017

SEB Head Teacher {HTAT} Official Provisional Answer Key 2017

The SEB Head Teacher Exam Questions with Provisional Answer Key 2017 consists of four sets like Set-A, Set-B, Set-C and Set-D and contenders who appeared in this exam should confirm their paper code and should start checking their answers in order to evaluate the expected performance they can attain in the SEB Head Teacher Exam held on 23 April 2017.

Official website: – http://gujarat-education.gov.in/seb/

Exam Date: – 23/4/2017

Exam Name: – HTAT Head Teacher

Article Category: – SEB Head Teacher {HTAT} Provisional Answer Key 2017 Paper Solution 23 April

SEB Head Teacher Official Answer Key Status: – Release Soon

Download Head Teacher Result: – Available soon

SEB Head Teacher {HTAT} Official Provisional Answer Key 2017 
Paper Solution 23 April :Click Here
Share:

Friday, 21 April 2017

Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board has published Important Notification for GUJCET exam 2017

Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board has published Important Notification for GUJCET exam 2017


Time Table for GUJCET Examination 2017

Download Time table click here

CLICK HERE TO VIEW PARIPATAR
Share:

HTAT, TAT, TET, GPSSB RECRUITMENT, GSSSB recruitment, GPSC RECRUITMENT, All competitive exam useful CURRENT AFFIRS EBOOK PART- 1,2,3,4 BY JARJIS KAZI sir

HTAT, TAT, TET, GPSSB RECRUITMENT, GSSSB recruitment, GPSC RECRUITMENT,
All competitive exam useful  CURRENT AFFIRS EBOOK PART- 1,2,3,4 BY JARJIS KAZI sir

Current Affairs part- 4 click here

Most imp part-2 current affairs click here

Current Affairs part- 3 click here

GPSC, PSI, TALATI, BANK AND ALL 
COMPETITIVE EXAMS
RELATED - TOTAL 188 page 
Size :
General knowledge  part- 4 click here
Share:

RAJYANI SARKARI TATHA BIN SARKARI MADHYAMIK ANE UCHCH.MAHYAMIK SHALAONEAMARYADIT INTERNET CONNECTION NI SUVIDHA UPLABDHKARAVAVA BABAT

RAJYANI SARKARI TATHA BIN SARKARI MADHYAMIK ANE UCHCH.MAHYAMIK SHALAONEAMARYADIT INTERNET CONNECTION NI SUVIDHA UPLABDHKARAVAVA BABAT

View:Click Here
Share:

Thursday, 20 April 2017

Gujarat Forest Department Forest Beat Guard Final Result Declared 2016-17

Gujarat Forest Department Forest Beat Guard Final Result Declared 2016-17


Gujarat Forest Department has published final Result / List of the Successful Candidates Selected of Forest Beat Guard Recruitment, 2016-17. Check below for more details.
Name Of  Organization : Gujarat Forest Department
Post: Beat Guard
Exam held on: 09-10-2016
This exam was held on October, 2016 & Physical Test was in February, March & April, 2017 at various zone in Gujarat.

 
Physical Test held on: February, March & April, 2017
Download from Below Important Link :
Second Phase Ground Physical List
Share:

Indian Geography Detailed Part-2

Indian Geography Detailed Part-2
Hello friends, here we going to give you latest geography of india and Gujarat. In this section you can get below subject from day to day as single update. It’s helps you in all competitive exams. And regular day life.

 •   Different Mountains. Its height. Longest mountain etc.
 •  India’s ground, hill station and other useful dateils
 • Enclave highland
 •    Drainage system
 •   Enclave rivers
 •   Climate and Weather
 •   Land of India

India lies on the Indian Plate, the northern portion of the Indo-Australian Plate, whose continental crust forms the Indian subcontinent. The country is situated north of the equator between 8°4' to 37°6' north latitude and 68°7' to 97°25' east longitude. It is the seventh-largest country in the world, with a total area of 3,287,263 square kilometers (1,269,219 sq mi). India measures 3,214 km (1,997 mi) from north to south and 2,933 km (1,822 mi) from east to west. It has a land frontier of 15,200 km (9,445 mi) and a coastline of 7,516.6 km (4,671 mi).
View other details from below

 • File Name :   Indian Geography Detailed Part-2
 • File Type: Pdf file
 • File Size :  145Kb
Download Here
Share: